Ultimo

SETA OSTRA (PLEUROTUS OSTREATUS)
SHIITAKE: Lentinus edodes